Ảnh một nhóm người làm việc cùng nhau.

Cuộc thi Insiders2Campus

Chiến thắng giải thưởng là một chuyến đi đến Microsoft 2019 Hackathon