Các sinh viên làm việc về dự án nhóm

Giải thưởng dành cho phụ nữ trong lĩnh vực máy tính

Mười phụ nữ tham gia cùng chúng tôi tại hội nghị Grace Hopper Celebration.