Building on Microsoft campus.

Insiders2Campus 2019

10 Người dùng nội bộ tham gia Hackathon trong khuôn viên của Microsoft tại Redmond.