Hai người đàn ông đứng trước nồi hơi nước

Hội viên Nigeria #Insiders4Good

Những người chủ doanh nghiệp đang thay đổi thế giới

Đổi mới trong thực tiễn

Vào tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã thành lập Hội hữu nghị #Insiders4Good tại Nigeria. Đây là chương trình kéo dài sáu tháng mở ra cơ hội cho những chủ doanh nghiệp có các ý tưởng đột phá. Nhóm đầu tiên bao gồm 25 hội viên được chọn từ 5000 ứng viên và đang làm việc về nhiều vấn đề khác nhau như mù chữ, bắt cóc, chất thải công nghiệp và tiếp cận y tế.