Shi Jen Chen

China


Danh mục MVP

2010 - 2015 Windows Consumer APP MVP2016 - present Windows Insider MVP

Sản phẩm/Công nghệ

Microsoft Office

Ngôn ngữ

Chinese, English