Ken Blake

United States


Danh mục MVP

2003-2016 Windows MVP 2016 to 2018 Windows Insider MVP

Sản phẩm/Công nghệ

Ngôn ngữ

English

Tiểu sử

Computer Professional in many roles starting in 1962.