Junyi Chen

China


Danh mục MVP

2014 - 2015 Windows Experience MVP2016 - present Windows Insider MVP

Sản phẩm/Công nghệ

Winodws, Office 2016 MSC

Ngôn ngữ

Chinese, English

Tiểu sử

Yunnan University of Nationalities 2008-2013; Dali New Centyry High School,2005-2008

Thông tin kỹ thuật

NCRE Level 2,China