Georges Bailly

France


Danh mục MVP

2004 - 2016 to Windows Live Messenger MVP2016 - present Windows Insider MVP

Sản phẩm/Công nghệ

Ngôn ngữ

French

Tiểu sử

Informaticien depuis 1957