Gå till huvudinnehåll

Windows Insider – programavtal

Microsoft Windows Insider Program-avtal

Upplagt: september 2017. Gäller från: 15 september 2017

OM DU BOR I (ELLER, OM DET GÄLLER ETT FÖRETAG, ERT HUVUDSAKLIGA AFFÄRSSÄTE FINNS I) USA BER VI DIG LÄSA DEN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSULEN OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 15. DET PÅVERKAR HUR EN TVIST LÖSES.

Välkommen till Microsoft Windows Insider Program (”Programmet”)! Vårt Program ger frivilliga (Insiders) möjlighet att provköra experimentell programvara och förhandsversioner av programvara på sina enheter och delta i Programmet – gratis. Vi välkomnar din feedback och vill gärna höra vad du tycker, om du vill hjälpa oss att förbättra och göra Windows till en ännu bättre produkt för alla.

Innan du registrerar dig bör du noggrant läsa alla de Programvillkor som utgör det juridiska avtalet mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, eller om det gäller ett företag, beroende på var ert huvudsakliga affärssäte finns, ett av era koncernbolag) och som reglerar ditt deltagande i Programmet och som, så snart du accepterat dem, gäller för dig. Om du anger ett företagsnamn när du registrerar dig för Programmet innebär det att du ingår Avtalet för den organisationens eller det företagets räkning. Om du ingår Avtalet på en enhets vägnar, till exempel din arbetsgivare, intygar du att du har befogenhet att ingå bindande avtal på den enhetens vägnar.

Genom att registrera dig för att delta i Programmet intygar du att du har uppnått myndighetsåldern för platsen där du bor och åtar dig att följa villkoren i det här Avtalet, som krävs för att du ska kunna delta i Programmet.

 1. Deltagande i Programmet. Du anmäler dig frivilligt att delta i Programmet och vet att syftet med Programmet är att göra experimentella versioner, betaversioner eller andra tidiga förhandsversioner av programvaran (”Programvaran”) tillgängliga för dig, inklusive tillhörande dokumentation, material och information, till exempel webbsidor, e-postmeddelanden, forum, innehåll, feedback och andra tjänster som hör ihop med Programmet (”Programtjänster”), i syfte att tillhandahålla Microsoft användbar information om din upplevelse av Programvaran och Programtjänsterna.
  • Du är införstådd med att användningen av experimentella och tidiga förhandsversioner av programvara innebär att du kan råka ut för krascher och dataförluster. Genom att delta samtycker du till att ofta säkerhetskopiera dina data.
  • Ditt deltagande i Programmet är frivilligt och kostnadsfritt; det utgår ingen ersättning för ditt deltagande. Ditt deltagande skapar inget juridiskt kompanjonskaps-, verksamhets- eller anställningsförhållande mellan dig och Microsoft.
  • Ditt deltagande i Programmet innebär ingen förpliktelse för Microsoft att tillhandahålla dig Programvara eller Programtjänster.
  • Du förbinder dig att inte dekompilera, utföra reverse engineering, ta isär, avkryptera eller på annat sätt försöka härleda källkoden till någon Programvara med undantag för och endast i den utsträckning som ovanstående begränsning (a) är tillåten gällande lag, (b) är tillåten enligt licensvillkoren som reglerar användningen av komponenter av öppen källkod som kan ingå i Programvaran eller (c) krävs för att felsöka ändringar i bibliotek som är licensierade enligt GNU Lesser General Public License, vilka ingår i och som det finns kopplingar till i Programvaran.
 2. WIP-tjänster. Med termen ”WIP-tjänster” avses ”Programtjänster” och ”Programvara”. WIP-tjänsterna kan vara mycket olika de versioner som släpps till allmänheten. Eftersom Programvaran kan innehålla fler fel eller brister bör du säkerhetskopiera din enhet innan du installerar någon Programvara. Vi rekommenderar att du installerar på enheter som inte används i produktion och som inte är verksamhetskritiska, eftersom det är mer sannolikt att du kommer att råka ut för krascher, inställnings- och principändringar, förlust av data eller appar, funktionsändringar eller orsaka att andra appar slutar fungera, uppdateras eller tas bort från enheten automatiskt utan föregående meddelande och andra potentiella problem. Vi rekommenderar starkt att du inte installerar Programvaran på system som du inte har direkt kontroll över eller som du delar med andra. Dessutom kan WIP-tjänsterna, om de installeras på en mobil enhet, oavsiktligt skada enheten så att den blir obrukbar.
  • Förhandsversioner och experimentella versioner av Programvaror och Programtjänster. WIP-tjänsterna kan sakna eller ha begränsade eller andra säkerhets-, sekretess-, åtkomst-, tillgänglighets- och tillförlitlighetsstandarder än de tjänster och programvaror som tillhandahålls kommersiellt. Vi kan komma att ändra eller avbryta WIP-tjänsterna när som helst utan föregående meddelande.
  • Återställning. Om du vill återställa kan du behöva installera om dina appar, ditt operativsystem eller flasha om enheten. I vissa fall kanske du inte kan återgå till den tidigare versionen av Programvaran.
  • Automatisk uppdatering. WIP-tjänsterna uppdateras automatiskt, till exempel via Windows Update. Automatisk uppdatering kan inte stängas av. Vissa funktioner kan tas bort eller kan sluta fungera efter en förutbestämd tidsperiod eller i slutet av en utvärderingscykel när tillräckligt med data har samlats in. Vissa program från tredje part på enheten fungerar kanske inte heller, slutar fungera eller kan tas bort automatiskt av WIP-tjänsterna.
  • Support. WIP-tjänsterna kan ha begränsad eller ingen support.
  • Data- och Internetavgifter. Vissa WIP-tjänster kan kräva att enheten har åtkomst till Internet. Din åtkomst och användning (inklusive avgifter) kan omfattas av villkoren i avtalet med din mobil- eller Internetleverantör. Du ansvarar alltid för (i) att förstå och följa villkoren i dina egna abonnemang och avtal samt för (ii) frågor som uppkommer i samband med att du använder eller ansluter till nätverk, inklusive öppna/offentliga nätverk.
  • Enhetsgaranti. Om du installerar Programvaran på din enhet kan garantin för enheten komma att annulleras eller påverkas, och du blir kanske inte längre berättigad till support från tillverkaren av enheten eller nätverksoperatören, i förekommande fall.
 3. Feedback. Vi tillhandahåller dig WIP-tjänsterna så att du kan berätta för oss vad du gillar, vad du inte gillar och vilka ändringar som du skulle vilja se i WIP-tjänsterna. När du ger oss kommentarer, förslag och annan feedback om WIP-tjänsterna (”Feedback”) beviljar du Microsoft och dess partner rättigheten att använda Feedbacken på valfritt sätt och för alla ändamål.
  • Du godkänner att Microsoft samlar in, använder, lagrar, behandlar och analyserar diagnostiska rapporter, tekniska rapporter, felrapporter, krashdumpar, användningsdata och andra relaterade data från de enheter där du kör Programvaran som en del av det här Programmet för att hjälpa Microsoft att förbättra våra produkter och tjänster. Om positioneringstjänster är aktiverade samlas uppgifter om din enhets geografisk plats in i realtid, och även sökfrågor rörande platser kan samlas in.
  • Du godkänner även att din Feedback visas för andra deltagare i Programmet.
 4. Datainsamling. WIP-tjänsterna kan automatiskt samla in och tillhandahålla information till Microsoft, vilket kan inkludera personliga uppgifter. Vi använder informationen för att kommunicera med dig, enligt beskrivningen nedan. Vi kan också dela vissa data som samlas in i samband med Programmet med tredje part. Vi kan till exempel dela data om prestandan för en viss maskinvaru- eller programvarukomponent på din enhet med tillverkaren av den komponenten för att de ska kunna förbättra komponentens kompatibilitet med Microsofts produkter och tjänster. Microsofts sekretesspolicy (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839), och det här stycket gäller för WIP-tjänsterna och ditt deltagande i Programmet.
 5. Kommunikation med dig. Microsoft kan använda dina kontaktuppgifter (i) för att kommunicera med dig om din användning av WIP-tjänsterna och (ii) för att ge dig ytterligare information om WIP-tjänsterna och andra Microsoft-produkter eller -tjänster. Den här kontakten kan ske via e-post, SMS, snabbmeddelanden, webbchattar, telefon, användargränssnittet eller på andra sätt och kan innehålla erbjudanden. Du kan alltid välja huruvida du vill ta emot e-post, SMS, telefonsamtal och post med marknadsföring från Microsoft.
 6. Ej överlåtbar. Du kan inte överlåta eller dela Programvaran eller relaterad dokumentation eller material som du får från Microsoft som en del av ditt deltagande i Programmet, om inte annat har avtalats eller tillåtits av Microsoft eller om lagstiftningen där du bor (eller, om det gäller ett företag, där ert huvudsakliga affärssäte finns) tillåter det, även om vårt Avtal inte gör det.
 7. Avanmäla. Om du ändrar dig och inte vill delta i Programmet kan du när som helst gå ur. Sluta bara använda Programtjänsterna och avinstallera och ta bort alla kopior av all Programvara.
 8. Upphörande. Microsoft förbehåller sig rätten att avbryta din tillgång till någon eller samtliga WIP-tjänster när som helst, utan föregående meddelande, av vilken anledning som helst. Upphörandet av din användning av eller åtkomst till WIP-tjänsterna eller uppsägningen av det här Avtalet innebär att din rätt att inneha eller använda WIP-tjänster upphör, och du måste ta bort alla kopior av Programvaran, Innehållet och andra material som ingår som en del av WIP-tjänsterna. Avsnitten 9, 10, 11, 12, 14 och 15 fortsätter gälla efter Avtalets upphörande.
 9. Ytterligare villkor. Följande ytterligare villkor gäller också för WIP-tjänsterna. I den mån dessa ytterligare villkor strider mot det här Avtalet är det Avtalet som gäller.
  • Licensvillkor för programvara från Microsoft för Windows och andra Microsoft-programvaruprodukter (https://www.microsoft.com/sv-se/useterms) gäller för alla Windows-program (däribland alla Microsoft-appar som ingår i och är en del av Windows) eller Microsoft-produkter som du får som en del av WIP-tjänsterna.
  • Villkor för Microsoft-tjänster. Med undantag för Microsoft-programvaruprodukterna i föregående stycke gäller Villkoren för Microsoft-tjänsterna (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144) för alla andra Programtjänster och ditt deltagande i Programmet, inklusive avsnitten om ”Innehåll” och ”Regler för uppförande”.
  • Andra Microsoft-program. WIP-tjänsterna kan omfatta andra Microsoft-program som eventuellt åtföljs av egna licensvillkor för programvara, och om så är fallet gäller de villkoren för licensen.
  • Program från tredje part. Programvaran kan innehålla program från tredje part som Microsoft, inte tredje part, licensierar till dig enligt det här Avtalet. Eventuella meddelanden om program från tredje part inkluderas endast i informationssyfte.
 10. Förbehåll av rättigheter. Microsoft kan inneha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller stoffet i WIP-tjänsterna. Med undantag för vad som uttryckligen anges i skriftliga licensavtal med Microsoft innebär tillhandahållandet av WIP-tjänsterna inte att du får något slags licens till de här patenten, varumärkena, upphovsrätterna eller andra immateriella rättigheter. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i det här Avtalet, och inga andra rättigheter beviljas enligt Avtalet, vare sig underförstått, via estoppel eller på annat sätt.
 11. Garanti. Microsoft och våra koncernbolag, återförsäljare, distributörer, leverantörer och partner lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende din användning av WIP-programtjänsterna eller ditt deltagande i Programmet. Du förstår att användningen av WIP-tjänsterna sker på egen risk och att vi erbjuder WIP-tjänsterna ”i befintligt skick”, ”med alla fel” och ”i mån av tillgänglighet”. Du använder WIP-tjänsterna helt på egen risk. I den utsträckning lokal lagstiftning medger det friskriver vi oss från alla underförstådda garantier, inklusive garantier avseende allmän lämplighet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt lokal lagstiftning. Ingenting i det här Avtalet är avsett att påverka de rättigheterna, om de tillämpas.
 12. Skadeersättning. Om du har grund för skadeersättning relaterade till Programmet eller WIP-tjänsterna samtycker du till att din enda rätt till påföljd utgörs av att du av Microsoft, dess koncernbolag, återförsäljare, distributörer, leverantörer av appar och tjänster från tredjepart, partner och leverantörer, ersätts för direkt skada upp till det belopp som du betalade för WIP-tjänsterna (eller upp till 10 USD, om du förvärvade WIP-tjänsterna utan att betala någon avgift). Du får inte ersättning för andra skador eller förluster, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller skador som ger upphov till skadestånd. De här begränsningarna och friskrivningarna gäller även om den här gottgörelsen inte helt kompenserar dina förluster eller de skador den är avsedd att ersätta, eller om vi hade eller borde ha haft kännedom om att sådana skador kunde uppstå. I den utsträckning gällande lag medger det gäller de här begränsningarna och undantagen alla anspråk i anslutning till WIP-tjänsterna eller ditt deltagande i Programmet.
 13. Uppdateringar av Avtalet. Vi kan då och då komma att ändra villkoren i Avtalet. Om vi gör det meddelar vi dig antingen genom att publicera information på webbplatsen för Programmet eller på följande sätt: via Programvarans användargränssnitt, via ett e-postmeddelande, ett chattmeddelande eller på annat rimligt sätt. Genom att använda WIP-tjänsterna efter det datum då ändringen träder i kraft samtycker du till de ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda WIP-tjänsterna. Vi rekommenderar att du besöker Programmets webbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=400983) minst en gång var 30:e dag för att kontrollera om det finns något meddelande om ändringar.
 14. Gällande lag. Lagarna i den stat eller det land/den region där du bor (eller om det gäller ett företag, där ert huvudsakliga affärssäte finns) reglerar alla krav och tvister gällande Programtjänsterna, vilket inkluderar Programvaran, ditt deltagande i Programmet och det här Avtalet, inklusive krav på grundval av avtalsbrott och krav som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd, oavsett lagvalsregler. I USA reglerar Federal Arbitration Act alla bestämmelser som avser skiljedom.
 15. Tvister. Bindande skiljedomsklausul och avstående från grupptalan om du bor i (eller, om det gäller ett företag, ert huvudsakliga affärssäte finns i) USA. Vi hoppas att det inte uppstår någon tvist, men om det gör det samtycker du och vi till att försöka i 60 dagar att lösa den informellt. Om vi inte kan det samtycker du och vi till bindande enskilt skiljeförfarande inför American Arbitration Association ("AAA") under Federal Arbitration Act (”FAA”) och att inte driva process i domstol inför en domare eller jury. Istället ska en neutral skiljedomare besluta och skiljedomarens beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till omprövning enligt FAA. Processer med grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligt intresse och andra processer där någon agerar som representant tillåts inte. Det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer utan att alla parter är överens. Med ”vi”, ”vårt”, ”oss” avses Microsoft och dess dotterbolag.
  1. Tvister som täcks – allt utom IP. Termen ”tvist” är så bred som den kan vara. Den omfattar alla krav eller kontroverser mellan dig och oss, med avseende på det här Avtalet, Programtjänsterna (inklusive Programvaran), eventuell reklam, marknadsföring och kommunikation, Programtjänster som erbjuds eller säljs och ditt deltagande i Programmet oavsett rättslig grund, till exempel avtalsbrott, brott mot garantin, handling som ger rätt till utomkontraktuellt skadestånd, överträdelse av lag eller föreskrift, med undantag för tvister avseende verkställandet av eller giltigheten hos dina, dina licensgivares, våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter.
   • Skicka ett meddelande om tvist först. Om du har en tvist och våra kundtjänstrepresentanter inte kan lösa den skickar du ett meddelande om tvist med vanlig post till Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Meddela ditt namn, din adress, hur vi kan kontakta dig, vad problemet är och vad du vill. Ett formulär finns tillgängligt på (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499). Vi gör samma sak om vi har en tvist med dig. Efter 60 dagar kan du eller vi inleda ett skiljeförfarande om tvisten inte har lösts.
   • Alternativet småmålsdomstol. Istället för att skicka ett meddelande om tvist med posten, och om du uppfyller domstolens krav, kan du driva en process i småmålsdomstol i det land där du bor (eller om det gäller ett företag, där ert huvudsakliga affärssäte finns) eller vårt huvudsakliga affärssäte, King County, Washington, USA, om tvisten är med Microsoft. Vi hoppas att du skickar ett meddelande om tvist till oss och ger oss 60 dagar att försöka lösa det, men du måste inte göra det innan du vänder dig till en småmålsdomstol.
  2. Procedur för skiljeförfarande. AAA utför alla skiljeförfaranden i enlighet med dess kommersiella skiljeförfaranderegler (om du är en individ och använder Programtjänsterna (vilket inkluderar programvara) för personligt bruk eller hushållsbruk, eller om tvistens värde inte överstiger 75 000 USD, oavsett om du är en individ eller hur du använder Programtjänsterna eller Programvaran, gäller AAA:s skiljeförfaranderegler för konsumenter). Om du vill ha mer information kan du besöka (www.adr.org) eller ringa 1-800-778-7879. Om du vill inleda ett skiljeförfarande skickar du in formuläret som finns på (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497) till AAA. Skicka även en kopia till Microsoft. I en tvist som rör 25 000 USD eller mindre görs alla utfrågningar via telefon om inte skiljedomaren bedömer det som angeläget att hålla en personlig utfrågning istället. Eventuell personlig förhandling sker i det land där du bor (eller om det gäller ett företag, där ert huvudsakliga affärssäte finns) eller där vårt huvudsakliga affärssäte finns, King County, Washington. Du väljer. Skiljedomaren kan tilldöma dig samma skadestånd som en domstol skulle kunna göra. Skiljedomaren kan endast tilldöma fastställelsetalan eller interimistiska åtgärder till dig enskilt för att tillgodose ditt enskilda krav.
  3. Avgifter för skiljeförfaranden och betalningar.

   1. Tvister som rör 75 000 USD eller mindre. Microsoft ska skyndsamt ersätta dig för dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljedomarens arvoden och utgifter. Om du avvisar vårt sista skriftliga förlikningserbjudande som lämnades innan skiljedomaren utsågs tas tvisten hela vägen till skiljedomarens beslut (kallat en ”tilldömning”) och skiljedomaren tilldömer dig mer än detta senaste skriftliga erbjudande ska Microsoft: (1) betala tilldömningen eller 1 000 USD, beroende på vad som är störst, (2) betala eventuella rimliga advokatarvoden och (3) ersätta alla kostnader (inklusive avgifter och kostnader för expertvittnen) som din advokat rimligen ådrar sig för att undersöka, förbereda och driva ditt anspråk i skiljeförfarandet. Skiljedomaren fastställer beloppen såvida inte du och vi kommer överens om dem.
   2. Tvister som rör mer än 75 000 USD. AAA-reglerna ska styra betalningen av ansökningskostnader och AAA:s och skiljedomarens arvoden och utgifter.
   3. Tvister som rör alla belopp. Om du inleder ett skiljeförfarande kommer vi inte att eftersträva ersättning för våra eller skiljedomarens arvoden och utgifter, eller dina ansökningsavgifter som vi ersatte, såvida inte skiljedomaren bedömer skiljeförfarandet som grundlöst eller baserat på ett orättmätigt syfte. Om vi inleder ett skiljeförfaranden betalar vi alla avgifter för ansökan, AAA:s och skiljedomarens arvoden och utgifter. Vi kommer inte att eftersträva ersättning för våra advokatarvoden eller -utgifter från dig i något skiljeförfarande. Arvoden och utgifter tas inte med i beräkningen vid fastställandet av vilket belopp tvisten rör.
  4. Måste inleda inom ett år. Du och vi måste inleda en process i en småmålsdomstol eller ett skiljeförfarande gällande eventuella krav eller tvister (förutom tvister gällande immateriella rättigheter, se avsnitt 15(a)) inom ett år från den tidpunkt då den först kunde inledas. Annars är det permanent förbjudet att inleda sådan tvist.

  5. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om avståendet från grupptalan skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska dessa delar inte avgöras med skiljeförfarande utan i domstol, medan resten avgörs med skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i avsnitt 15 är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt 15 ska fortsätta att gälla.

  6. Konflikt med AAA:s regler. Det här avtalet gäller vid en eventuell konflikt med AAA:s regler för kommersiella skiljeförfaranden eller regler för skiljeförfarande för konsumenter.