Přeskočit na hlavní obsah

Smlouva programu Windows Insider

Smlouva programu Microsoft Windows Insider

Zveřejněno: září 2017, v platnosti od: 15. září 2017

POKUD ŽIJETE V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ MÍSTO VAŠEHO PODNIKÁNÍ), PŘEČTĚTE SI INFORMACE OHLEDNĚ ZÁVAZNÉHO USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY V ODDÍLU 15. TÝKAJÍ SE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Vítejte v programu Microsoft Windows Insider (dále také jen „program“). Náš program poskytuje dobrovolníkům (účastníkům programu Insider) příležitost zdarma testovat na svých zařízeních experimentální a dosud nevydané softwarové funkce a zapojovat se do dalších aktivit. Zpětná vazba od vás nám pomáhá vylepšovat Windows pro všechny uživatele. Vaše názory a připomínky nás proto velmi zajímají.

Než se zaregistrujete, pečlivě si přečtěte podmínky programu, které představují právní dohodu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací podle toho, kde žijete nebo kde se nachází hlavní sídlo vašeho podnikání, pokud se účastníte jako firma). Ta řídí vaši účast v programu a jakmile ji přijmete, je pro vás závazná. Pokud při registraci do programu zadáte název společnosti, znamená to, že tuto smlouvu uzavíráte jménem této organizace nebo společnosti. Jestliže smlouvu uzavíráte jménem právního subjektu, například jménem svého zaměstnavatele, prohlašujete, že máte právní zmocnění daný subjekt smluvně vázat.

Registrací k účasti v programu zároveň stvrzujete, že jste dosáhli hranice „zletilosti“ platné v místě, kde žijete, a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Tento souhlas je nutnou podmínkou účasti v programu.

 1. Účast v programu. Dobrovolně se zapojujete do programu s vědomím, že jeho cílem je zpřístupnit vám experimentální software, software ve verzi Preview či beta nebo jiný dosud nevydaný software (dále jen „software“), včetně související dokumentace, materiálů a informací, jako jsou webové stránky programu, e-maily, fóra, obsah, zpětná vazba a další služby („služby programu“), abyste společnosti Microsoft mohli poskytovat užitečné informace o svých zkušenostech se softwarem a službami programu.
  • Jste srozuměni s tím, že při používání experimentálních a předběžných verzí softwaru může občas dojít k selhání systému nebo ztrátě dat. Účastí v programu vyjadřujete souhlas s tím, že budete svá data často zálohovat.
  • Vaše účast v programu je dobrovolná a bezplatná, nenáleží vám za ni žádná odměna. Účastí nevzniká mezi vámi a společností Microsoft právní partnerství, vztah zastoupení ani pracovní poměr.
  • Vaše účast v programu nezavazuje společnost Microsoft k tomu, aby vám poskytovala softwarové nebo programové služby.
  • Souhlasíte s tím, že u žádného softwaru nebudete provádět dekompilaci, zpětnou analýzu, převod ze strojového kódu, dešifrování ani se jinak pokoušet odvodit jeho zdrojový kód, s výjimkou situací (a pouze v jejich rozsahu), v nichž jsou aktivity ve výše uvedeném omezení (a) povoleny platnými právními předpisy; (b) povoleny licenčními podmínkami upravujícími používání opensourcových součástí, které mohou být v softwaru zahrnuty; nebo (c) nutné k ladění změn v případných knihovnách licencovaných na základě licence GNU LGPL (Lesser General Public License), které jsou v softwaru zahrnuty a propojeny s ním.
 2. Služby programu WIP. Pojem „služby programu WIP“ zahrnuje programové služby a software. Služby programu WIP se mohou podstatně lišit od komerčně vydaných verzí. Vzhledem k tomu, že software může obsahovat více chyb nebo nepřesností, doporučujeme před jeho instalací vždy zálohovat zařízení. Dále doporučujeme software instalovat na neprodukční zařízení, která nejsou klíčová pro chod podniku, protože je větší pravděpodobnost, že se setkáte se zhroucením systému nebo dojde ke změnám nastavení a zásad, ztrátě dat či aplikací, změnám vlastností a funkcí. Instalace také může způsobit, že ostatní aplikace přestanou fungovat, zaktualizují se nebo budou ze zařízení automaticky bez předchozího upozornění odstraněny. Vyskytnout se mohou i další problémy. Důrazně doporučujeme neinstalovat software na žádné systémy, které přímo neovládáte nebo je sdílíte s ostatními. Instalace služeb programu WIP do mobilního zařízení může navíc nedopatřením způsobit jeho poškození, které povede k nefunkčnosti.
  • Předběžné a experimentální verze softwaru a služeb. Služby programu WIP mohou mít ve srovnání s komerčně poskytovanými službami a softwarem omezené nebo odlišné standardy zabezpečení, ochrany osobních údajů, přístupnosti, dostupnosti a spolehlivosti. Kdykoli a bez předchozího upozornění můžeme služby programu WIP změnit nebo ukončit.
  • Obnovení. K obnovení funkčnosti může být nutné přeinstalovat aplikace, operační systém nebo znovu aktualizovat zařízení. V některých případech nemusí být možné vrátit se k předchozí verzi softwaru.
  • Automatické aktualizace. Služby programu WIP se aktualizují automaticky, například prostřednictvím služby Windows Update. Automatické aktualizace nelze vypnout. Některé funkce mohou být po uplynutí předem stanoveného období nebo na konci vyhodnocovacího cyklu, jakmile bude od účastníků shromážděn dostatek údajů, odstraněny nebo mohou přestat pracovat. Rovněž nemusí fungovat nebo mohou přestat fungovat některé aplikace jiných výrobců nainstalované v zařízení, případně mohou být službami programu WIP automaticky odstraněny.
  • Podpora. Ke službám programu WIP může být poskytována omezená nebo žádná podpora.
  • Poplatky za přenos dat a přístup k internetu. Některé služby programu WIP mohou vyžadovat, aby vaše zařízení mělo přístup k internetu. Přístup k internetu a jeho používání (včetně poplatků) mohou podléhat podmínkám smlouvy s vaším mobilním operátorem nebo poskytovatelem internetu. Vždy nesete zodpovědnost za (i) porozumění podmínkám plánů a smluv, které uzavíráte, a jejich dodržování a (ii) za případné problémy vzniklé v souvislosti s používáním sítí – včetně veřejných a otevřených sítí – nebo s přístupem k nim.
  • Záruka na zařízení. Instalací softwaru do svého zařízení můžete způsobit neplatnost záruky nebo ji jinak ovlivnit, takže ztratíte případný nárok na podporu od výrobce zařízení nebo provozovatele sítě.
 3. Zpětná vazba. Služby programu WIP vám poskytujeme, abyste nám mohli sdělit podrobné připomínky k tomu, co se vám líbí a nelíbí a jaké změny byste v těchto službách uvítali. Když nám zasíláte své připomínky, návrhy a další zpětnou vazbu ke službám programu WIP („zpětná vazba“), udělujete tím společnosti Microsoft a jejím partnerům právo využívat zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu.
  • Berete na vědomí, že společnost Microsoft bude shromažďovat, používat, uchovávat, zpracovávat a analyzovat diagnostická a technická data, chybové zprávy, výpisy stavy systému, údaje o používání a další související data z vašich zařízení, v nichž běží software v rámci tohoto programu, a to s cílem vylepšovat své produkty a služby. Pokud jsou povoleny služby zjišťování polohy, mohou být shromažďovány také údaje o zeměpisné poloze vašeho zařízení v reálném čase a vyhledávací dotazy týkající se polohy.
  • Rovněž berete na vědomí, že zpětnou vazbu od vás mohou zobrazit ostatní účastníci programu.
 4. Shromažďování dat. Služby programu WIP mohou automaticky shromažďovat data a poskytovat je společnosti Microsoft. Tato data mohou obsahovat i vaše osobní údaje. Tyto informace používáme ke komunikaci s vámi, jak je popsáno níže. Některá data shromážděná v souvislosti s programem můžeme rovněž sdílet s třetími stranami. Můžeme například sdílet data o výkonu určité hardwarové nebo softwarové součásti ve vašem zařízení s výrobcem této součásti, aby mohl zlepšit její fungování ve spolupráci s produkty a službami Microsoftu. Na služby programu WIP a vaši účast v něm se vztahuje prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) a tento odstavec.
 5. Komunikace s vámi. Společnost Microsoft může používat vaše kontaktní údaje k tomu, aby (i) s vámi komunikovala o tom, jak používáte služby programu WIP, a (ii) poskytovala vám další informace o těchto službách i dalších svých produktech a službách. Tato komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailu, zpráv SMS, rychlých zpráv, webového chatu, telefonu, v uživatelském rozhraní nebo jinými prostředky a může obsahovat nabídky. Vždy se můžete rozhodnout, zda chcete propagační e-maily, SMS zprávy, telefonní hovory a poštu od společnosti Microsoft dostávat.
 6. Nepřevoditelnost. Software ani související dokumentaci a materiály, které obdržíte od společnosti Microsoft v rámci vaší účasti v programu, nesmíte převádět ani sdílet, pokud se se společností Microsoft nedohodnete jinak nebo nezískáte její svolení nebo pokud to není zákonem v místě, kde žijete (nebo kde se nachází hlavní sídlo vašeho podnikání), povoleno i přesto, že to tato smlouva zakazuje.
 7. Odhlášení z programu. Pokud změníte názor, můžete se z účasti v programu kdykoli dobrovolně odhlásit. Stačí přestat používat služby programu a odinstalovat a odstranit všechny kopie veškerého softwaru.
 8. Ukončení. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli ukončit váš přístup k libovolné ze služeb programu WIP nebo ke všem jeho službám, a to bez upozornění a z jakéhokoli důvodu. Ukončením používání služeb programu WIP či přístupu k nim nebo ukončením této smlouvy ztrácíte právo držet a používat jakékoli služby programu WIP a musíte odstranit veškeré kopie softwaru, obsahu a dalších materiálů poskytnutých v jejich rámci. I po ukončení této smlouvy přetrvává platnost oddílů 9, 10, 11, 12, 14 a 15.
 9. Další podmínky. Pro služby programu WIP platí rovněž následující další podmínky. V rozsahu, ve kterém jsou některá ustanovení dalších podmínek případně v rozporu s touto smlouvou, má přednost tato smlouva.
  • Na veškerý software Windows (včetně všech aplikací Microsoft, které jsou do systému Windows zahrnuty a jsou jeho součástí) a produkty společnosti Microsoft, které obdržíte jako součást služeb programu WIP, se vztahují licenční podmínky pro software společnosti Microsoft k operačnímu systému Windows a dalším softwarovým produktům Microsoft (https://www.microsoft.com/cs-cz/useterms).
  • Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft. Na veškeré další služby programu a vaši účast v něm – s výjimkou softwarových produktů Microsoft popsaných v předchozím odstavci – se vztahuje smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144), včetně částí týkajících se vašeho obsahu a kodexu chování.
  • Další aplikace Microsoft. Služby programu WIP mohou zahrnovat další softwarové aplikace společnosti Microsoft, k nimž mohou náležet samostatné licenční podmínky k softwaru. V takovém případě budou platit tyto licenční podmínky.
  • Programy jiných výrobců. Software může obsahovat programy jiných výrobců, na které vám na základě této smlouvy poskytuje licenci společnost Microsoft, nikoli daný výrobce. Případná upozornění k programům od jiných výrobců pro vás mají pouze informativní charakter.
 10. Vyhrazení práv. Společnost Microsoft může disponovat patenty, patentovými přihláškami, ochrannými známkami, autorskými právy nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví, jež se týkají služeb programu WIP. Poskytnutí služeb programu WIP vám nedává k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům ani jinému duševnímu vlastnictví žádnou licenci s výjimkou těch, které jsou případně výslovně uvedeny v písemných licenčních smlouvách společnosti Microsoft. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která v této smlouvě nejsou výslovně udělena. Tato smlouva neuděluje žádná další práva, ať už odvozeně, nepřímo, nebo jinak.
 11. Záruka. Společnost Microsoft ani její afilace, prodejci, distributoři, dodavatelé a partneři neposkytují v souvislosti se službami programu WIP nebo s vaší účastí v něm žádné záruky, výslovné ani předpokládané, garance ani podmínky. Jste srozuměni s tím, že služby programu WIP používáte na vlastní nebezpečí a že je poskytujeme „tak, jak jsou“, „s veškerými vadami“ a „tak, jak jsou dostupné“. Veškeré riziko spojené s používáním služeb programu WIP nesete vy. V rozsahu, jaký dovolují místní zákony, vylučujeme veškeré předpokládané záruky, včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, uspokojivé kvalitě, vhodnosti k určitému účelu, odbornému úsilí a neporušení práva. Místní zákony vám mohou zaručovat určitá práva. Nic v této smlouvě neobsahuje záměr tato práva ovlivnit, jsou-li platná.
 12. Škody. Pokud máte jakýkoli nárok na odškodnění související s programem nebo službami programu WIP, souhlasíte s tím, že jediným nápravným prostředkem je náhrada – vyplacená společností Microsoft nebo libovolnou afilací, prodejcem, distributorem, poskytovatelem aplikací či služeb třetí strany, partnerem či dodavatelem – přímých škod do výše částky, kterou jste za služby programu WIP zaplatili (nebo do 10 amerických dolarů, pokud jste služby programu WIP získali zdarma). Nemáte nárok na náhradu žádných dalších škod nebo ztrát, včetně přímých a následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých, náhodných nebo trestních škod. Tato omezení a vyloučení platí i v případě, že tento nápravný prostředek plně nekompenzuje ztráty, selhává ve svém základním účelu nebo pokud jsme o možnosti vzniku škod věděli nebo měli vědět. Tato omezení a výjimky platí v maximálním možném rozsahu, jaký umožňuje zákon, a týkají se všeho, včetně jakýchkoli nároků vyplývajících ze služeb programu WIP nebo z vaší účasti v programu.
 13. Aktualizace smlouvy. Tuto smlouvu můžeme příležitostně změnit. Pokud tak učiníme, budeme vás informovat prostřednictvím oznámení na webu programu, případně následujícími prostředky: v uživatelském rozhraní softwaru, e-mailovým oznámením, rychlou zprávou nebo jiným vhodným způsobem. Pokud budete služby programu WIP používat i po datu, kdy změna vstoupí v platnost, vyjádříte tím souhlas se změněnými podmínkami. Jestliže se změnami nesouhlasíte, musíte používání služeb programu WIP ukončit. Doporučujeme navštívit webovou stránku programu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=400983) alespoň jednou za 30 dní a přečíst si na ní případná oznámení o změnách.
 14. Rozhodné právo. Veškeré nároky a spory týkající se služeb programu, včetně softwaru, vaší účasti v programu a této smlouvy, včetně porušení smluvních nároků a nároků vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o spravedlivé hospodářské soutěži, o předpokládané záruce, proti neoprávněnému obohacení nebo jiným deliktům, se bez ohledu na případný konflikt zákonných norem řídí zákony státu nebo země, kde žijete (nebo kde se nachází hlavní sídlo vašeho podnikání). Ve Spojených státech amerických upravuje veškerá ustanovení týkající se rozhodčího řízení zákon Federal Arbitration Act (FAA).
 15. Spory. Závazné ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby platné v případě, že žijete v USA (nebo se zde nachází hlavní místo podnikání vaší firmy). Doufáme, že ke sporu mezi námi nedojde, ale pokud se tak stane, obě strany souhlasí s tím, že se nejprve během 60 dní pokusí jej vyřešit neformálně. Jestliže se to nepodaří, souhlasí obě smluvní strany se závazným individuálním rozhodčím řízením u asociace American Arbitration Association (AAA) podle zákona Federal Arbitration Act a s tím, že spor nebude předán soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho jej povede neutrální rozhodce, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na přezkum daného zákonem FAA. Hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádné jiné řízení, ve kterém některá ze stran jedná v zastoupení, nejsou povoleny. Povoleno není ani slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Zájmena „my“, „náš“ a jejich tvary označují společnost Microsoft a její afilace.
  1. Zahrnuté spory – vše kromě duševního vlastnictví. Pojem „spor“ chápeme v nejširším možném významu. Zahrnuje jakékoli stížnosti nebo rozepře mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy, služeb programu (včetně softwaru), veškerých reklamních, marketingových nebo komunikačních aktivit, nabízených nebo prodávaných služeb programu nebo vaší účasti v něm, a to podle jakékoliv právní teorie včetně smluv, záruk, deliktů, statutů nebo nařízení, s výjimkou sporů týkajících se vymáhání nebo platnosti práv k duševnímu vlastnictví, ať už vašich vlastních či poskytovatelů vašich licencí, nebo našich vlastních či poskytovatelů našich licencí.
   • Nejprve zašlete poštou oznámení sporu. V případě sporu, který se nepodaří vyřešit se zástupcem služeb zákazníkům, zašlete poštou oznámení sporu na adresu Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Uveďte své jméno, adresu a kontaktní údaje, popište problém i řešení, jaké navrhujete. Pro oznámení je k dispozici formulář na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. V případě sporu s vámi budeme postupovat stejně. Pokud spor nebude vyřešen ani po uplynutí 60 dnů, může kterákoli ze smluvních stran zahájit rozhodčí řízení.
   • Možnost soudu zabývajícího se drobnými nároky. Pokud splňujete požadavky příslušného soudu, můžete nás namísto zaslání oznámení sporu žalovat u soudu zabývajícího se drobnými nároky v místě, kde žijete (nebo kde se nachází hlavní místo vašeho podnikání). Vedete-li spor se společností Microsoft, můžete zvolit také soud v hlavním sídle našeho podnikání, tj. v okrsku King County, Washington, USA. Doufáme, že nám zašlete oznámení sporu a ponecháte nám 60 dní na to, abychom se spor pokusili vyřešit, na soud zabývající se drobnými nároky se nicméně můžete obrátit i bez toho.
  2. Postup rozhodčího řízení. Asociace AAA povede všechna rozhodčí řízení podle svých pravidel pro rozhodčí řízení v obchodních sporech (případně, jste-li soukromá osoba a používáte služby programu včetně softwaru pro osobní či domácí účely nebo vede-li se spor o částku do 75 000 dolarů, bez ohledu na to, zda jste soukromá osoba a jak služby programu či software používáte, podle svých pravidel pro rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech). Další informace získáte na adrese www.adr.org nebo na telefonním čísle +1 800 778 7879. Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete formulář dostupný na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 na adresu asociace AAA a zašlete nám kopii. Ve sporu o částku do 25 000 dolarů budou jednání probíhat po telefonu, pokud rozhodce nenajde dobrý důvod vést je osobně. Případná osobní jednání se uskuteční v zemi, kde žijete (nebo v hlavním sídle vašeho podnikání), nebo v hlavním sídle našeho podnikání, tj. v okrsku King County ve státě Washington. Volba je na vás. Rozhodce může vám osobně přiznat stejnou náhradu škody jako soud. Rozhodce může přiznat nárok v rámci určovací nebo soudní žaloby pouze vám osobně, k uspokojení vašich individuálních nároků.
  3. Poplatky a platby v rozhodčím řízení.

   1. Spory o částku do 75 000 dolarů. Neprodleně vám uhradíme poplatky za podání sporu a zaplatíme poplatky a výdaje náležející asociaci AAA a rozhodci. Pokud odmítnete naši poslední písemnou nabídku na vyrovnání učiněnou před jmenováním rozhodce, spor projde všemi fázemi až k rozhodnutí rozhodce (tzv. „náhrada“) a rozhodce vám přizná náhradu vyšší než tato poslední písemná nabídka, zavazujeme se: (1) zaplatit vám náhradu nebo 1 000 dolarů, podle toho, která z částek je vyšší; (2) uhradit vám v přiměřené výši případně vynaložené poplatky za právní zastupování; a (3) uhradit veškeré výdaje (včetně poplatků a nákladů na znalce vystupující jako svědkové), které váš právní zástupce rozumně vynaložil při šetření, přípravě a obhajování vašeho nároku v rozhodčím řízení. Jestliže se spolu na částkách nedohodneme, určí je rozhodce.
   2. Spory o částky vyšší než 75 000 dolarů. Uhrazení poplatků za podání sporů a odměny za práci asociace AAA a rozhodce se bude řídit pravidly asociace AAA.
   3. Spory o libovolnou částku. Pokud zahájíte rozhodčí řízení, nebudeme usilovat o náhradu našich poplatků a výdajů za práci asociace AAA či rozhodce ani vašich poplatků za podání, které jsme vám proplatili, ledaže by rozhodce usoudil, že rozhodčí řízení není míněno seriózně nebo nebylo zahájeno pro řádný účel. Jestliže rozhodčí řízení zahájíme my, uhradíme veškeré poplatky a výdaje za podání, práci asociace AAA i rozhodce. V rozhodčím řízení od vás nebudeme požadovat náhradu odměny našeho právního zástupce ani jiných výdajů. Tyto poplatky a výdaje se nezapočítávají do částky, o kterou se spor vede.
  4. Nutnost vznést nárok do jednoho roku. Jakýkoli nárok nebo spor (s výjimkou sporů o duševní vlastnictví – viz oddíl 15 a) musí daná smluvní strana u soudu zabývajícího se drobnými nároky nebo u rozhodce podat do jednoho roku od okamžiku, kdy je podání možné. V opačném případě bude nárok trvale promlčen.

  5. Oddělitelnost. Pokud se prokáže, že zřeknutí se skupinové žaloby je u některých či všech částí sporu nezákonné nebo nevymahatelné, nebudou se tyto části řešit v rozhodčím řízení, ale u soudu, zatímco zbylé části sporu budou dále projednávány v rozhodčím řízení. Bude-li zjištěna nezákonnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli dalšího ustanovení v oddílu 15, bude toto ustanovení ze smlouvy vyňato, zbývající část oddílu 15 však bude stále platná.

  6. Rozpor s pravidly asociace AAA. V rozsahu, ve kterém je tato smlouva v rozporu s pravidly asociace AAA pro rozhodčí řízení v obchodních nebo spotřebitelských sporech, má přednost tato smlouva.